moshavereh-raygan.gif maharathaye-zendegi.gif tahlile-raftare-moteghabel.gif

به سایت ره پویان همراه خوش آمدید ره پویان همراه خوش آمدید

صفحه اصلی

rahpooyan2.JPG


مدیریت مؤسسه خانم "سارا گلستانی " رسالت و هدف مؤسسه را


آموزش و همراهی گروه مخاطب در زمینه کسب مهارتهای زندگی شاد و آرام و


کمک به دستیابی به موفقیت هر فرد توسط خودش ، در کانون خانواده و اجتماع


در فضای تعادل ، بلوغ رفتاری و ارتباطی مؤثر و همه جانبه قرار داده اند که در


نتیجه آن میزان رضایتمندی هر فرد و احساس خوشبختی وی افزایش می یابد و


هرگز شکست و افسردگی و ناکامی در فرد  ماندگار نخواهد شد و سلامت


جسم و روان افراد درجامعه افزایش خواهد یافت .


rahpooyan3.JPG


mosahebeh sara golestani.gif